Новини

Отворени позиции
Technical Assistance in the Implementation of the Lesotho Lowlands water supply scheme - Phase II
Civil Engineer Water Sector, category I - 220 working days.
*****
Очаквайте скоро новите ни позиции в сектори Транспорт, Инфраструктура, Телекомуникации и ИТ
*****
Новини
ППМ ООД отваря нов офис в Дар ес Салаам Танзания
*****
ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА
Ръководството официално декларира политиката по управление на околната среда на ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията и е достъпна за обществеността.

Политиката по управление на околната среда се прилага за следния обхват на дейност:
• Проектантски услуги, включително: строителни обекти, транспортна инфраструктура, специализирани обекти, линейна инфраструктура и др.
• Управленско консултиране, консултантски услуги, съпътстващите ги юридически консултации в областта на линейната инфраструктура и проекти, финансирани от различни донори. Подготовка, управление, мониторинг и оценка на проекти. Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки. Обучение, проучвания и анализ,
чрез прилагане на методи за опазване на околната среда и допринасяне на максимална полза за фирмата и заинтересованите й страни.

За ефективно провеждане на политиката по околна среда, ръководството е определило следните основни цели:
- управление и намаляване на количеството отпадъци, което се генерират по време на работа;
- създаване и поддържане на условия за спазване на нормативното законодателство;
- извършване на мониторинг и управление на дейностите с цел оптимизиране на използваните ресурси, в т. ч. енерго- и водопотреблението;
- поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;
- минимизиране на риска от екологични инциденти;
- обучение, дискутиране и обмен на информация с работещите във фирмата, целящи непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазването на околната среда;
- постоянно подобряване на екологичното състояние на фирмата чрез разработване и въвеждане на програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването.

За реализиране на тези цели и задачи, ръководството е разработило, внедрило и поддържа система за управление на околната среда, съответстваща на международния стандарт БДС EN ISO 14001:2005.
Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 във фирмата и за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие.
*****
ПП & М успешно приключи проект за Европейската инвестиционна банка за намаляване на водните загуби в България
*****
ПП & М започна изпълнението на проект за кенийската Агенция за Пътища и Магистрали за изготвяне на одит на пътната безопасност при проектирането и изграждането на път ,, Мватате – Тавета " ( ,, Mwatate - Taveta A23 " ). Проектът се финансира от АфБР
*****
Министерство на Земеделието и Храните избра ПП & М за изготвяне на проект за узаконяване на Язовир Самуиловци. Проектът е мащабна инициатива, предприета от МЗХ за управление на водните ресурси в страната
*****